15 ŞUBAT 2013 CUMA KONFERANS KONUĞUMUZ

Doç. Dr. Kutluk Kaan Sümer Kırım’dan izlenimlerini anlatacak İSTANBUL (QHA) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında Doç. Dr.Kutluk Kaan Sümer Kırım’dan izlenimlerini anlatacak. 15 Şubat Cuma günü saat 19.30'da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Mangüp Gıda yapacak. Doç. Dr. Kutluk Kaan Sümer kimdir? İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu İstanbul Üniversitesi Temsilcisi Eğitim Bilgileri Lisans:Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi;İstatistik Bölümü,1991 Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ekonometri A.B.D.,1992 Doktora:Wirtschaft Universitaet Wien, Dr.Rer.Oec.Soc. (Ekonomi ve Sosyal Bilimler Doktoru) İktisat-İstatistik-Ekonometri,2002 Ulusal ve Uluslararası Yayınları Ulusal Yayınları : Türkiye'nin Avrupa Birliği Adaylığında Ekonomik Kriterler ve Türk Ekonomisinin Gerçekleri; Mart-Nisan 2002;Türk Dünyası Araştırmaları; Sayı:137; Sayfa:77-90 Türkiye'nin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları Açısından Küreselleşen Dünya Ekonomisi ve Avrupa Birliği; Mayıs-Haziran 2002;Türk Dünyası Araştırmaları; Sayı:138 ; Sayfa:35-64 Phillips Eğrisinin Türk Ekonomisinde Kullanılabilirliğine Ampirik Bir Yaklaşım; Kasım-Aralık 2002;Türk Dünyası Araştırmaları; Sayı:141; Sayfa:49-56 Regresyonda Mevsim Etkisinden Kaynaklanan Tahmin Hatalarının Konjonktürel Bir Latent Değişken Yardımıyla Düzeltilmesi; İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası; 2003; 53. Cilt Sayı:1; Sayfa:71-90 Sosyal Bilimler Araştırmalarında Tasnif edilmiş Bağımlı Değişkenler (Discrete Dependent Variable); İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları; 2003; Yirmiyedinci Kitap; Sayfa:75-92 Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi; Harp Akademileri Komutanlığı Güvenlik Stratejileri Dergisi; 2005; Sayı:1; Sayfa:80-91 Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik ve İş Birliği Kurultayı “Ekonomi Komisyonu Raporu”; 1994 Merkezi Plancı Ekonomilerden Piyasa Ekonomisine Geçiş; Nisan 1992; Çizgi Üstü; Sayı:11, Sayfa:14-15 Kırımın İktisadi Yapısı;Nisan-Mayıs 1993; Emel; Sayı:196; Sayfa:11-17 Piece-vice Lineer Regresyon Metodu ile Türkiyedeki Tüketim anlayışının Değişimi; Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonometri Dergisi 1994; Sayı:2; Sayfa:149-164 Kırım Tatarlarının Nüfus Tahmini; Bahçesaray 1995; Sayı:1; Sayfa 3-9 DPT Yedinci. 5 yıllık Kalkınma Planı “Globalizasyon ve Bölgesel Entegrasyonlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu”; Aralık 1993 DPT Yedinci. 5 yıllık Kalkınma Planı “Ekonometrik Model Çalışması”, 1995 Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi; Genel Kurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Dergisi; Sayı: 391; Ocak 2007; Yıl:126; Sayfa: 46-61 İstanbul İçin Bir Mikro Kredi Araştırması; İstanbul Ticaret Odası; 2004 Elektrik Enerji Talebi İçin Gelecek Tahmininde Zaman Serileri Yöntemlerinin Zaafları Ve Alternatif Bir Yöntem Olarak Mevsimsel Latent Değişken Kullanımı Üzerine Bir Uygulama; 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs 2007 Finansal Varlık Fiyatlandırma Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı: 62; Eylül 2007 Bilimsel Araştırma Projeleri Yaşam Döngüsü Otomasyonu; Akademik Bilişim 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak – 02 Şubat 2007 Türk Sigorta Endüstrisinde Derinlik Sorunu: Türkiye AB-15 ile Mukayesesi; TESEV Sigorta Araştırmaları Dergisi; Nisan 2008; Sayı 4 Kentsel Dönüşüm Projelerinde Ekonomik ve Ekonometrik Analiz: İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği; Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi Sempozyumu; 29.01.2008 Yıldız Teknik Üniversitesi DIŞ TİCARET MODELLEME TEKNİKLERİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM Dış Ticaret ve Dış Ticaret Politikalarının Ekonomik Etkileri(Karşılaştırma ve Yorumlar); Dış Ticaret Müsteşarlığı; 23 Aralık 2008; Bilkent Otel Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’nin AB’ye Uyum Sorunu, İstanbul (2009) Son Genişleme Öncesinde On iki Yeni Üyenin AB’ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul (2009) Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’nin AB’ye Uyum Sorunu, İstanbul (2009) AB Sürecinde Dış Ticaret Modelleme Tekniklerine Ekonometrik Yaklaşımlar, İstanbul (2009)