Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tüzüğü

Kuruluş:1955

Madde 1:DERNEĞİN ADI

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği.

Madde 2:DERNEĞİN MERKEZİ Genel Merkez Ankara’dadır

Madde 3: MEVZUU ve GAYESİ: Büyük Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Kırım Türkleri’nden, Türkiye’ye iltica ve hicret etmiş olanlar ve olacaklar arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı temin etmek, ihtiyacı olan üyelerine müzaheret ve yardımda bulunmak ve Kırım Türklerinin kültürünü, folklorunu, ananevi ve tarihi karakteri ile tanıtmak ve yaymak.

A-Kırım Türklerinin tarihini, musiki, sanat, folklor ve edebiyatını derlemek, işlemek, yaymak ve bu amaçla çalışan yayın organlarını her vesile ile üyelerine tanıtmak,

B-Kütüphane tesis etmek,

C-Kültürel toplantılar, müsamereler ve toplantılar tertip etmek,

D-Kırım Türk folklorunu derleme, notalama, metinlerini tespit etmek ve plak, bant, video, film v.s.’ye aldırmak,

E-Tespit edilen Kırım mahalli halk oyunlarının oynanmasını temin etmek, sahneye uygulamak, icabedenleri modernize etmek ve geliştirmek,

F-Tespit edilen Kırım halk türkülerinin söylenmesini ve yayılmasını temin etmek,

G-Tespit edilen halkoyunlarının ve türkülerinin genç nesillere öğretilmesi.

H-Gerek Türkiye içinde ve gerekse dış memleketlerde Kırım Türklerinin kültürünü ve folklorunu tanıtmak için toplu geziler yapmak.

I-Türkiye içinde ve dışında tertiplenecek folklor müsabakalarına ve festivallere katılmak,

K-Kırım Türk folklorunu derleme, yayma ve tanıtılmasında geçen yazar, sanatkar, oyuncu ve diğer şahısların zaruri masraflarını karşılamak ve bu sahada temayüz etmiş şahsiyetlerini teşvik maksadı ile imkanımız nispetinde mükafatlandırmak,

L-Dernek gaye ve mevzuuna uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine imkanlar nispetinde müzaheret ve yardımlarda bulunmak,

Madde 4:

A-Dernek, amacına ulaşmak ve önemini belirtmek üzere her türlü basın ve yayından (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema) istifade eder.

B-Kitap, dergi, broşür çıkarabilir.

C-Dernek, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelerine hizmet vermek üzere lokal açabilir ve işletebilir.

D-Dernek amacını gerçekleştirmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyet yapabilir, aynı amaca matuf vakıf kurabilir, her türlü malvarlığını bağışta bulunabilir veya bu vakıf ve kuruluşlardan bağış kabul edebilir

Madde 5: DERNEK HER TÜRLÜ SİYASETLE UĞRAŞMAZ

Madde 6: ÜYELİK

Üyelik Şartları:

a-2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri gereği derneğe üyeliği yasak olmayan herkes Derneğe üye olabilir.

b-Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir.

Üyelik Şekilleri

Derneğin üç türlü üyesi vardır:

1-Asli üye

2-Onursal üye

3-Dost üye

Asli üye: imzası ile bizzat ilgili Genel Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna  başvurduktan sonra Yönetim Kurulu’nun  Dernek üyeliğine kabul ettiği üyedir.

Onursal üye: üyelerde aranan şartlardan başka derneğin gayesine uygun, faydalı ve mühim hizmetlerde bulunmuş olanlar, derneğe büyük bağışta bulunanlar, Yönetim Kurulunun kararı ile ONURSAL ÜYE ünvanını alırlar. Onursal üyeler Genel Kurul’da oy kullanma hakkını haiz değildir.

Dost üye: Derneğe yakın ilgi gösteren ve büyük yardımlarda bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile DOST ÜYE adı verilir. Dost üyeler Dernek organlarında görev alamazlar. Genel Kurullara katılma ve oy kullanma hakkını haiz değillerdir.

Üyelik Hak ve Görevleri:

a-Dernek Asli üyeleri Genel Kurula katılma, oy kullanma, Dernek organlarına seçilme hakkına haizdirler.

b-Üyeler Dernek gaye ve mevzuuna uygun hareket etmek, tüzükte belirtilen görevleri yerine getirmek ve aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

Madde 7: KURUCU ÜYELER

Adı ve SoyadıMesleğiTabiyetiAdresi
Mahmut OKTARSerbestTCK.v.d Üçyıldız cd.19 ANK
İsa KARAŞAYMuhasipTCGüven sk. 68/3 ANKARA
Cafer ORTALANTüccarTCK.Ören Ürgüp sk.1/4 ANK
Kemal KUVATLokantacıTCÇankırı cd.12/A ANK
Server TRUPÇUSerbestTCB.Dere cd.Bahçeler 3/A
Hadiye KIRIMLIANEv KadınıTCEtlik Melike sk.10 ANK
Kemal ORTAYLIUstaTCEtlik Bakkal Durağı ANK
Mehmet ÇOKAKTAŞSerbestTCAras sk.106 Y.Mah ANK
Aziz AKTAŞMürettipTCGayret Mh.D/1BL ANK

Madde 8:ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a-Dernekten ayrılmak isteyen üye, bu isteğini yazılı olarak üyesi olduğu Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na bildirir. Her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

b-Kanuni bir gereklilik ile veya mahkeme kararı ile medeni haklarını kaybedenler ve derneğin mevzuu, gayesi ve tüzüğe aykırı hareket edenler ile üyelik görevlerini yerine getirmeyenler, Yönetim kurullarının teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile dernekten ihraç edilir ve karar kendilerine bildirilir. (bu fıkranın ilk cümlesinde yazılı sebeplerle dernekten çıkarılanlar, yetkili makamlarca engelin kaldırılması halinde üyeliğin iadesini isteyebilirler, bu durumda, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe tekrar kabul olunur.)

Madde 9:ORGANLAR

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetçiler Kurulu

d-Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 10: Genel Kurul

Derneğin en yüksek organı Genel Kurul’dur.

Genel Kurul, Merkeze kayıtlı üyeler Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve her şube kongresinde üye sayılarına göre seçilecek, (50 üyeye kadar 2 delege, 100 üyeye kadar 3 delege, 200 üyeye kadar 5 delege, 300 üyeye kadar 7 delege 500’den fazla üyeye 10 delege) Delegelerden teşekkül eder. Şubeler Genel Merkez kongresinden en az bir ay önce genel kurul tutanaklarını, delege listeleri ve son kongrelerinde oy kullanan üye listelerini Genel Merkez’e göndermek zorundadır.

Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini, Genel Merkez Yönetim Kurulu düzenler.

Genel Kongre iki şekilde toplanır:

A-Olağan Toplantı:

Üç yılda bir Mayıs ayında Ankara’da toplanır.

B-Olağanüstü toplantı:

Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu talep ederse veya şubelerden gelen delegelerin 1/5’nin talebi üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde göstereceği tarih ve yerde Ankara’da toplanır. İlk toplantıda yeterlik sağlanamazsa, bir hafta sonra aynı yerde ve aynı saatte (aynı yerde mecburi bir sakınca yoksa) çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun toplamının iki katından aşağı olamaz.

C-Genel Kurul, Dernek Genel Başkanı veya genel başkan vekili tarafından açılır. Yoklamadan sonra toplantıyı idare edecek bir başkan vekili ve en az iki sekreterden ibaret başkanlık divanı seçilir.

Madde 11:GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A-Dernek organlarının seçimi

B-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

C-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

D-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

E-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

F-Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar almak ve federasyon genel kuruluna katılacak delegeleri seçmek,

G-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurt dışındaki şubeler açılması hususunda karar alınması,

H-Derneğin feshedilmesi,

I-Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

İ-Şube kurmak üzere yapılan müracaatlarla, yeni şube kurulacak yerlerle ilgili Yönetim Kurulu tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak,

Madde 12:İLAN

Yönetim Kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Madde 13:GENEL KURULUN GERİ BIRAKILMASI

Genel Kurul mecburi sebeplerden dolayı geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek, toplantı yapılan gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 10uncu ve 12nci maddelerdeki esaslara göre, en az 15 gün önceden yeniden çağrılır ve durum toplantı mahallinin en büyük mülki amirine yazı ile duyurulur. Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14:OY KULLANMA VE KARAR NİSABI

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Genel Kurul normal toplantılarında iştirak eden üyelerin yarısından bir fazlası ve derneğin feshine, taşınmaz malların satılması veya herhangi bir surette devri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve tüzükte değişiklik yapılmasına müteallik hallerde üçte iki ekseriyetle karar verilir. Oylar Genel Kurul başkanlığının tensip edeceği usulle verilir. Seçimler gizli oyla yapılır.

Hesapların ve faaliyetlerin tetkiki ve görev hareket tarzının tayin ve tatbiki hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylarını kullanamazlar.

DERNEĞİN FESHİ

Genel olarak medeni kanun hükümlerine bağlıdır. Şu kadar ki, derneğin kendi kendini feshine karar verebilmesi için Genel Kurulda üyelerin en az 2/3’ünün bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde, ikinci defa toplanmak için 2908 sayılı Dernekler Kanununun 21.inci maddesi esaslarına göre üyeler çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki kararın üyelerin 2/3ünün oyu ile verilmesi şarttır.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından (Genel Merkez Yönetim Kurulu) 5 gün içinde Ankara valiliğine yazı ile bildirilir.

Madde 15: Yönetim Kurulu

Genel Kurulca seçilen 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur.

Madde 16: Yönetim Kurulunun Görevleri

A-Genel Kurul kararlarını uygulamak. Bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına görev vermek

B- Derneğin yurtiçinde ve dışında şubelerinin açılması ile ilgili müracaatlar ile şube açılacak yerleri tesbit ederek Genel Kurul’un kararına sunmak,

C-Şubelere yapılacak her türlü inşaata ve bağış toplanmasına izin verilir.

D-Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, kesin hesap ve bütçe tasarısını ve bu tasarı ile birlikte personel ve hizmetlilerin kadrolarını tüzükte yapılması gereken tekliflerini hazırlar.Genel Kurula sunar.

E-Dernek adına sözleşmeleri akid ve fesihi hususunda karar verir.

F-Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemi hazırlar.

H-Şube Genel Kurulları hakkında yapılacak itirazları inceleyerek tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kesin karara bağlar.

I-Personel ve hizmetlilerin kadrolarını düzenler.

J-Milletlerarası toplantılara katılmaya karar verir.

K-Müşterek sorumlulukla beraber, Yönetim Kurulu üyeleri gördükleri hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşırlar.

L- Şubelerin Derneğin amacına uygun şekilde (Bilimsel yayın, folklor gösterileri, folklor oyunlarının öğretimi, gezi, gece ve muhtelif toplantılar gibi) faaliyetler göstermesini teşvik etmek ve karara bağlamak, şube faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini denetlemek,

M-Dernek gaye ve mevzuuna uygun faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hususunda karar vermek ve bunları yürütmek,

N-Genel Kurulca verilecek yetkiye binaen Dernek veya Şubeler için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya aynı amaca matuf vakıflara bağışlanması hususunda karar alınması ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

O-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya aynı amaca matuf vakıflara bağışlanması hususunda Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

P-Dernek gaye ve mevzuu dahilinde Yönetim Kuruluna yardımcı kolların ve komisyonların kuruluşlarına karar vermek ve bunların faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini temin ve kontrol etmek,

R-Derneğin ihtiyacı olan taşınır malları gerektiğinde satın almak ve bunların gelir getirici yerlerde kullanılması veya satılması yahut herhangi bir surette devri hususlarında karar vermek,

S-Derneğe ait taşınmaz malların gelir getirmek üzere kiraya verilmesi, bunlar üzerinde mülkiyetten gayri ayni haklar kurulması hususlarında karar almak ve sözleşmeleri akdetmek.

T-Derneğe gelir sağlamak üzere tesis ve işletmeler kurulmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.

Madde 17: DERNEK DEFTERLERİ

Yönetim Kurulunca tutulması zorunlu defterler aşağıda sayılmıştır.

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara ile bir deftere yazılır. Kararların altı Başkan ve diğer üyelerince imzalanır.

2-Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

3-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş bu deftere işlenir.

4-Gelen-Giden Evrak Defteri:Gelen evrakın aslı, giden evrakın kopyası dosyalarında saklanıp bu defterde de kayda geçilir.

5-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

6-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri (Genel Merkez Yönetim Kurulunca tutulur)

7-Alındı Belgesi kayıt Defteri

(09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilen defterleri tutar.)

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 18:YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULLERİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da seçimlerini müteakip bir hafta içinde toplanır ve kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan vekili, bir sekreter ve yardımcısı, bir muhasip ve bir veznedar olmak üzere görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere gündemli olarak toplanır. Toplantıya çağrı Başkan veya bulunmaması halinde Başkan vekili tarafından yapılır. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının ekseriyetidir.

Madde 19:GENEL BAŞKANIN GÖREVLERİ

A-Derneğin hukuk ve menfaatlerini temsil eder.

B-Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

C-Yönetim Kurulunda kararları dairesinde yapılacak akitleri imzalar.

D-Yönetim Kurulu’nda veya dernek üyelerinden herhangi birini yukarıdaki hususlarda veya muayyen işlerde görevlendirir.

E-Derneğin mührünü taşır ve kullanır.

F-Kendisinin yokluğunda bütün yetkilerini Başkan vekili kullanır.

G-denetçilerden gelecek istek üzerine veya herhangi bir sebeple tahkikat icap eden hususta 1 veya 3 kişilik Tahkik Heyeti kurar. İşlemi Yönetim Kuruluna bildirir. Tahkik Heyetinden gelecek raporu Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

Madde 20:GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

A-Yönetim Kurulunun muhasebesini idare eder.

B-Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun zabıt ve kararlarını ve diğer ilgili defterleri tutar.

C-Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nun büro işlerini yürütür.

Madde 21:GENEL MUHASİBİN GÖREVLERİ

A-Yönetim Kurulunun hesap ve demirbaş defterini tutar.

B-Derneğe verilen eşya mahiyetindeki bağışları kabul ve muhafaza eder.

C-Derneğe ait bilumum eşye, tahsisat makbuzlarını muhafaza eder.

D-Üyelerin borçlarını takip eder.

Madde 22:GENEL VEZNEDARIN GÖREVLERİ

A-Dernek namına tahsilat ve tevdiatta bulunur.

B-Derneğin parasını korur.

Madde 23:YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Yönetim Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:

a-Vefat,

b-İstifa,

c-Mazeretsiz olarak peşpeşe üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmama,

d-Denetleme Kurulu’nun veya Yüksek Disiplin Kurulu’nun yapacağı denetlemeler sonucunda Dernekler Kanunu, tüzük ve Dernek gaye ve mevzuuna aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

e-Herhangi bir sebeple Türk Ceza Kanuna göre ağır hapis cezası gerektiren bir mahkumiyetle hüküm giyilmesi veya zimmet, irtikap, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve devlet aleyhine işlenen suçlardan birini işlediğinin anlaşılması.

Yukarıdaki sebeplerden herhangi biri nedeni ile Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde durum Yönetim Kurulu toplantısında tesbit edilir ve boşalan üyeliğe yedeklerden sıra ile bir üye çağırılır.

Madde 24 :D ENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarından bir başkan seçerler.

A-Bağlı kurumların her türlü mali ve idari işlerini denetler.

B-derneği denetlerken şubeleri ilgilendiren bir işleme veya tahkiki icap ettirecek bir muameleye muttali olurlarsa Genel Başkanlığa yazı ile haber verirler.

C-Denetleme Kurulu hazırlayacakları raporlarını Genel Kurul’dan en az bir ay evvel yazı ile Genel Başkanlık yolu ile Genel Kurul’a sunarlar.

D-Denetçiler, şubelerde vazife alamazlar.

E-Denetleme Kurulu’nda çeşitli sebeplerle ayrılacak olanların yerlerine genel hükümler gereğince yedeklerden davet edilir.

F-Genel Merkez’in her türlü mali ve idari işlerini en az altı ayda bir denetlemek,

Madde 25:YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Kendi araalrından bir başkan seçerler. Buna ait tutanak bir hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

Disiplin Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Mazeeretsiz 3 çağrıya iştirak etmemiş asil istifa etmiş sayılır. Genel hükümlere göre yedek üye davet edilir.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ

A-Yönetim Kurulu’ndan sevk edilmek suretiyle; Derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilen hususlarda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine inzibati ceza taktir eder.

B-Şube Disiplin Kurulu kararına itirazları inceler ve kesin karara bağlar.

C-Yönetim Kurulu’nun isteği ile (sevk ile) gerek üyeler gerekse üye ile Dernek arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapar.

D-Yüksek Disiplin Kurulu’nun vereceği cezalar:

1-İhtar

2-Muvakkat İhraç

3-Daimi İhraç

E-Yüksek Disiplin Kurulu kararları ekseriyetle verilir.

Madde 26:

Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının tatbiki Yönetim Kurulu’na aittir.

Daimi ihraç edilen üye, Genel Kurul’a itiraz edebilir. Derneğin gayesine, menfaatine, tüzüğüne aykırı hareket etmek, hal ve harekette derneğin üyeliği ile kabili telif olmayacak hareketler Disiplin Kurulu’na verilmesi icap ettirecek hallerdir.

Madde 27: Danışma Kurulu

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere daha evvel hizmetleri olmuş veya hizmet ve yüksek birikimlerinden faydalanılabilecek dernek üyelerinden müteşekkil Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Danışma Kurulu, Dernek mevzuu ve gayesi etrafında yapılacak faaliyetler hususunda Dernek organlarına yardımcı olur.

Madde 28: ŞUBE ORGANLARI

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetleme Kurulu

4-Disiplin Kurulu

A-Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun öngördüğü yerlerde veya şube açmak amacı ile yapılan müracaatlarda inceleme yapılarak, Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile şube açılır.

B-İlk açılış bir Başkan bir Başkan vekili bir sekreter, bir muhasip, bir veznedar ve 2 üyeden mürekkep müteşebbis heyetle olur. Şube açmak amacı ile yapılan müracat, yukarıdaki şekilde teşekkül ettirildikten sonra, Müteşebbis Heyet kuruluş mazbatasını Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.

Genel Kurul, Şubenin açılmasını karara bağladıktan sonra müteşebbis heyete bildirir.

Bildirme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak görevi seçilecek kurula devreder.

Madde 29:GENEL KURUL

Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır.

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Üç yılda bir ve Genel Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki ay önce yapılır.

Toplantı gündemi, tarihi, günü, saati ve yeri Şube Yönetim Kurulu tarafından 15 gün evvel mutad vasıtalarla ilan edilir. İlandan bir örnek aynı zamanda Genel Merkez’e de gönderilir.

Şube Genel Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı şube yönetim ve denetim kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısına ait tutanaklar ve Genel Kurul Kararlarının bir örneği Genel Merkeze gönderilir.

Olağanüstü toplantı iptal ilanından sonra yirmi gün içinde Genel Kurullara göre duyuru yapılarak, Şube Yönetim Kurulunun göstereceği yer, gün, saatte nisap sağlanarak yapılır.

Madde 30:ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREVLERİ

A-Şube Genel Kurulu’nun cereyan şekli, idaresi, seçimler ve diğer hususlar hakkında Genel Kurul usul ve hükümleri tatbik edilir.

B-Şube bütçe ve bilançosunu inceler kabul eder.(Tasdiki için Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir)

C-Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer.

D-Dilek ve teklifleri inceler. Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

E-Merkez Genel Kurul delegelerini ve Danışma Kurulu’ndaki Şube temsilcisini seçer. (Bu temsilci Şube Yönetim Kurulundan birisi de olabilir)

F-Onursal üyeliğe layık göreceklerini, Madalya, Şilt veya takdirname ile Genel Merkeze bildirir.

G-Şube Yönetim Kurulunun 7 asil ve 5 yedek üyesini 3 yıl için seçer. Şube yönetim kurulunu, Şube genel kurulunda ibra eder.

Asil üyelerden, herhangi bir sebeple ayrılan olursa en çok oy alan yedek üye davet edilir.

H-Şube Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesini seçer.

I-Şube Disiplin Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesini seçer.

Madde 31: ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

A-Başkan, bir Başkan vekili, Sekreter, Muhasip, Veznedar ve iki üyeden teşekkül eder. Kendi aralarında gizli oyla vazife taksimi yaparlar.

B-Yönetim Kurulu, mahallinde tüzüğe ve gayeye uygun olarak, derneğin her türlü işlerini yürütür. Derneği tanıtmak, sevdirmek için, konferanslar, geziler, geceler, çaylar, her türlü kültürel faaliyetler, folklor öğretimi ve gösteriler tertipler, üye kaydını çoğaltmaya çalışır. Genel Merkez Yönetim Kurulunun vereceği izin ve yetkiye istinaden şubeye gelir sağlamak üzere gerekli tesis ve işletmeleri kurar ve bunlara ait işlemleri yürütür.

C-Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi hazırlar.

D-Şube Genel Kuruluna faaliyet raporunu sunar.

E-09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilen defterleri tutar.

F-Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 19. Maddenin A,C,d,E,F fıkraları esasında hareket eder. Şubenin işleri ile ilgili olarak resmi makamlar ve üçüncü kişiler nezdindeki işleri yürütür.

G-Sekreter, Şube Muhasebatını idare eder. Şube idari işlerini yürütür. Şube Yönetim Kurulu zabıt ve kararlarını ve diğer ilgili deftere tutar.

H-Şube muhasibi, Şube hesap, demirbaş defterini tutar. Madde 19’daki B,C,D fıkraları esaslarına göre hareket eder.

I-Şube veznedarı Madde 20 esaslarına göre hareket eder.

J-Diğer üyeler genel esaslar içinde vazife görürler. Müşterek mesuliyeti ile beraber, her üye gördüğü hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşır.

K-Şube Denetleme Kurulu, şube ve bağlı kuruluşların her türlü mal ve idari işlerini en az altı ayda bir denetler. Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkeze raporla bildirir. Tahkiki icap ettirecek bir işlem varsa, Şube Başkanına ve Genel Merkeze raporla bildirir. 2 yıllık Denetleme raporlarına, Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına, kongreden bir ay evvel verirler. Bir kopyasını da Genel Başkanına gönderirler.

M-Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun sevkettiği hallerde, derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilmiş hususlarda, şubelerindeki üyelere ceza taktir eder. (Şube Yönetim Kurulu üyeleri, denetleme Kurulu üyeleri hariç) Şube Yönetim Kurulunun isteği ile gerek üyeler ve Şube Disiplin Kurulunun vereceği cezalar:

1-İhtar2-Muvakkat ihraç

Madde 32:ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Genel Kurulu tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul toplantısını müteakip bir hafta içinde kendi aralarından bir başkan seçerler ve Yönetim Kurulu’na bildirirler.

Şube Denetleme Kurulu, şube ve bağlı kuruluşların her türlü mali ve idari işlerini en az altı ayda bir denetler. Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkeze raporla bildirir. Tahkiki icap ettirecek bir işlem varsa, Şube Başkanına ve Genel Merkeze raporla bildirir. İki yıllık Denetleme raporlarını, Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına, kongreden bir ay evvel verirler. Bir kopyasını da Genel Başkanlığa gönderirler.

Madde 33:ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarından bir başkan seçerler. Buna ait tutanak bir hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

Disiplin Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Mazeretsiz üç çağrıya iştirak etmemiş asil istifa etmiş sayılır. Genel hükümlere göre yedek üye davet edilir.

Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun sevkettiği hallerde, derneğin haysiyetini rencide eden ve 8. Maddede gösterilmiş hususlarda, şubelerindeki üyelere ceza taktir eder. (Şube Yönetim Kurulu üyeleri, denetleme Kurulu üyeleri hariç) Şube Yönetim Kurulunun isteği ile gerek üyeler ve Şube Disiplin Kurulunun vereceği cezalar:

1-İhtar2-Muvakkat ihraç

Madde 34: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Derneğin tüzüğü Merkez Genel Kurulunda 2/3 çoğunlukla alınacak kararla değiştirilebilir.

Madde 35:DERNEĞİN GELİRLERİ

a-Üye kayıt ücreti bir defaya mahsus olamak üzere 10.000.000 TL’dir.

b-Üye aidatı yıllık 10.000.000 TL’dır.

c-Bağışlar

d-Basın Kanununa göre yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.

e-Dernek tarafından düzenlenecek balo, çay, kermes gibi toplantılardan elde edilecek gelirler.

f-Gayrımenkul ve menkul malvarlığı gelirleri.

g-Yardım Toplama hakkında mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar,

h-Tesis ve işletme gelirleri

ı-Diğer Gelirler

Madde 36:HARCAMALAR

Harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 1.000.000 TL’den yukarı harcamalar harcama makbuzu ile yapılır. Dernek Başkanları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar Yönetim Kurulu kararı olmaksızın harcama yapabilir. Daha sonra Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 37:KASA

Dernek kasasında memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir. Bu miktarı aşan kısım bankaya yatırılır. Başkan veya Başkan vekili ile muhasip veya veznedarın imzaları ile çekilir.

Madde 38: SANDIK KURMA

Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat dairesinde sandık kurabilir.

Madde 39:TASFİYE

Fesih ve infisah halinde Derneğin malları, aynı gayeyi güden Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Kırım Vakfı)’na, bu vakfa devirde kanuni bir mahsur var ise, Emel türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’na bırakılır.

Bu hususta karar vermeye Genel Kongre yetkilidir.